ALTA D'ALUMNES

Important: Per favor, empleneu correctament les vostres dades personals i el vostre currículum. Quan completeu l'alta se us enviarà un correu electrònic amb la vostra clau d'accés. Quan us doneu d'alta les dades s'enviaràn al centre i seràn revisades per una persona, que les aprovarà i seràn guardades a una base de dades de la qual són propietaris els centres educatius adscrits a aquest programa. Si us voleu donar de baixa ho podreu fer en qualsevol moment a través de l'administració.
Tipus:
Nom:
Cognoms:
Sexe:
Especialitat:
Si ja has cursat una altra especialitat, podràs vincular-te a ella a l'àrea d'usuari i així el teu currículum es publicarà també a la borsa de treball d'aquesta especialitat.
Data naixement:
Telèfon fixe:
Telèfon mòbil:
E-mail:
Adreça:
Població:
Província:
CP:
Foto: Podreu posar una foto, quan completeu el registre, dins de la vostra àrea personal, a l'apartat "Modificar CV"
Estat civil:
Formació acadèmica:
Cursos:
Idiomes:
Experiència Laboral:
Coneixements informàtics:
Altres:


, en cumpliment d'allò disposat per la "L.O. 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal" y de la LSSI, sols utilitzarà les dades facilitades per l'entitat contactant amb finalitat acadèmica i podràn esser modificades per l'entitat contactant en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita al responsable corresponent d'Aquest sistema. Aquestes dades no seràn accessibles al public en general, però sí pels professors pertanyents al departament esmentat. Part de les dades de l'alumne seran visibles a les empreses en cas de que aquest haja decidit pertànyer a la borsa de treball. Per tant, quan l'entitat contactant realitza el procediment d'alta en aquest formulari implica ACCEPTAR LA LLEI esmentada I totes les CONDICIONS que s'exponsen.

 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Comunidad Europea Generalitat Valenciana IES La Costera IES Lluís Simarro